Algemene vragen

Hoewel directie en medewerkers van Snijder Incasso en Gerechtsdeurwaarders hun uiterste best doen om de werkzaamheden met uiterste zorgvuldigheid uit te voeren, kan er wel eens iets mis gaan. Wij stellen het op prijs dat u het kenbaar maakt, wanneer u niet tevreden bent over onze dienstverlening en zullen uw feedback serieus nemen.

U kunt uw klacht e-mailen naar klacht@snijderincasso.nl. Binnen 4 dagen ontvangt u van ons een bevestiging van uw klacht en binnen 14 dagen een inhoudelijke reactie. Uw klacht wordt tevens geregistreerd in ons kwaliteitsmanagementsysteem.

Snijder Incasso profileert zich als incassobureau en deurwaarder met werkgebied Nederland. Het rechtstelsel en de wetgeving in andere (Europese) landen is dusdanig van de onze afwijkend dat bijstand van rechtskundigen in het land zelf niet te voorkomen is. Wij schakelen hier externe partners in met de kennis en kunde van dat specifieke land.

De gerechtsdeurwaarder zal in elk geval een mening vormen of de vordering juridisch terecht is en gaat daarbij uit van de aan hem verstrekte informatie. De gerechtsdeurwaarder zal dan een advies geven over het feit of een procedure zinvol is, maar het is de rechter die uiteindelijk oordeelt over de vordering. Een gerechtsdeurwaarder oordeelt in elk geval nooit over de juistheid van een uitspraak van de rechter.

Het is aan de gerechtsdeurwaarder, veelal in overleg met de schuldeiser, om te bepalen waarop beslag gelegd wordt. Er is geen bepaalde volgorde welke gehanteerd moet worden en kunnen ook meerdere beslagen tegelijk worden gelegd. De gerechtsdeurwaarder mag echter nimmer uit het oog verliezen wat het doel van het beslag is en zal er gekeken moeten worden naar het kostenaspect en of de schuldenaar niet onevenredig zwaar wordt getroffen. Echter, hij moet ook in het oog houden dat er meerdere schuldeisers verhaal kunnen komen halen en mag dus voor meer dan het bedrag van de vordering beslag leggen.

Dit kan variëren. Normaliter wordt een dagvaarding 3-7 werkdagen na het opstellen ervan uitgebracht, afhankelijk van de wekelijkse deurwaardersplanning. De gerechtsdeurwaarder dient zich ervan te overtuigen dat de gedaagde(n) daadwerkelijk woont/wonen of gevestigd zijn op het verstrekte adres. Los daarvan kunnen er andere goede redenen zijn om een dagvaarding niet direct uit te brengen. Indien u daarover vragen heeft verzoeken wij u, ter voorkoming van misverstanden, contact op te nemen met de betreffende gerechtsdeurwaarder.

De gerechtsdeurwaarder mag zijn werkzaamheden verrichten vanaf ’s morgens 7.00 uur tot ’s avonds 20.00 uur, gedurende zes dagen per week, tenzij de voorlopige voorzieningenrechter verlof heeft gegeven om op alle dagen en uren beslag te mogen leggen.

Dit is niet altijd verplicht, maar wel altijd aan te raden. Wettelijk gezien is één aanmaning voldoende, in Nederland is het gebruikelijk om er twee of drie te versturen. Wanneer betaling uitblijft, kunt u uw vordering overdragen aan Snijder Incasso en Gerechtsdeurwaarders. Ook Snijder Incasso en Gerechtsdeurwaarders dient uw debiteur in gebreke te stellen. Dit is belangrijk om de te maken kosten (zoals incassokosten e.d.) op uw debiteur te kunnen verhalen. Bovendien moeten wij uw debiteur een kans geven om minnelijk te betalen.Dossiers

Ja, u krijgt een vaste zaakbehandelaar. Deze persoon weet inhoudelijk het meeste van uw dossiers af en zal daardoor het hoogste rendement voor u kunnen behalen. Daarnaast werkt Snijder Incasso met verschillende incassoteams, zo zijn er bijvoorbeeld aparte teams speciaal voor onderwijsinstellingen, huurincasso, overheid, gezondheids- en fitnessinstellingen, MKB en advocaten.

U wordt periodiek schriftelijk op de hoogte gehouden van de stand van zaken. De frequentie hangt af van het aantal zaken, bij 1 lopende zaak is dit een keer in de 3 maanden en bij meer lopende zaken iedere maand. Wenst u ervan verzekerd te zijn dat u elke maand op de hoogte gehouden wordt van de status van uw dossier, sluit u dan het Pré incasso serviceabonnement af.

 

Er kan daarnaast tussendoor contact met u worden opgenomen bij onduidelijkheden en als er belangrijke beslissingen moeten worden genomen, waarbij toestemming moet worden verleend.

Als uw vordering wordt betwist, leidt het incassostadium niet tot betaling. Wij vangen dan in overleg met u de gerechtelijke incassoprocedure aan, waarbij de bevoegde rechter een beslissing neemt. Nadat uw vordering door de rechter is toegewezen kunnen wij als gerechtsdeurwaarder het vonnis ten laste van de veroordeelde ten uitvoer brengen (executietraject).Klant worden

Nadat u de gebruikelijke herinnering en/of aanmaning heeft verzonden is het mogelijk om de onbetaalde vordering uit handen te geven. Er zijn verschillende mogelijkheden: per e-mail, internet, per fax of per post. Hierbij dient u de volgende zaken aan te leveren: factuur, gevoerde correspondentie en eventuele betaling- en leveringsvoorwaarden. Als u nog niet eerder met Snijder Incasso heeft gewerkt, adviseren wij u om even telefonisch contact op te nemen, zodat wij u over de voorwaarden kunnen informeren en een u een concreet advies voor uw situatie te kunnen doen.

Onze eigen juridische afdeling kan dit beide voor u verzorgen tegen een uurtarief.

Snijder Incasso werkt vooral voor bedrijven die regelmatig vorderingen aanbieden en is niet ingericht op behandeling van vorderingen van particulieren. Hierdoor zou het kunnen dat u minder aandacht voor uw zaak krijgt dan u verwacht en dat Snijder Incasso niet de goedkoopste voor u is. Voor meer informatie hierover kunt u altijd even bellen met Snijder Incasso en Gerechtsdeurwaarders op 0251-211222.

Ja, Snijder Incasso incasseert juist veel voor organisaties die veel kleine vorderingen tegelijk aanleveren. Door een hoge graad van automatisering kunnen we deze vorderingen efficiënt voor u behandelen. In principe worden alle vorderingen aangenomen. Bij lagere vorderingen kan het voorkomen dat wij u adviseren om na de minnelijke incassofase (zodra een gerechtelijke procedure gestart moet worden) geen kosten te riskeren.

Wanneer u een opdracht indient, ontvangen wij graag uw gegevens en zoveel mogelijk gegevens over de vordering via de mail, per post of via de fax. Belangrijke gegevens om uw vordering(en) optimaal te kunnen behandelen zijn:

  1. uw gegevens (zo compleet mogelijk)
  2. zoveel mogelijk gegevens van de debiteur;
  3. uw algemene voorwaarden indien u deze heeft (eenmalig);
  4. overeenkomst/contract/getekende offerte/toezeggingen;
  5. kopiefactuur/herinneringen;
  6. overige correspondentie die relevant is.

Indien u al vaker met ons gewerkt heeft kunt u ook het incassoformulier op deze site gebruiken.

Snijder Incasso kan u in een adviesgesprek concrete tips hiervoor geven. Daarnaast beschikt Snijder Incasso bijvoorbeeld over stickers waarmee u op uw rekeningen kunt aangeven dat u uw openstaande vorderingen uit handen geeft aan Snijder Incasso en Gerechtsdeurwaarders. U kunt bij Snijder Incasso en Gerechtsdeurwaarders hiervoor een Pré incasso abonnement afsluiten, wat voordelig voor u kan zijn. Kijk hier wat een Pré incasso abonnement u voor voordelen heeft.

Met betrekking tot de vordering ontvangen wij graag zoveel mogelijk informatie; de factuur, herinneringen en eventuele correspondentie van u en de debiteur. Ook ontvangen wij graag het onderliggende contract of als dit niet aanwezig is verklaringen van aanwezige getuigen. Indien u over algemene voorwaarden beschikt, hoeft u deze slechts een maal bij ons aan te leveren. Tevens ontvangen wij graag zoveel mogelijk informatie van uw debiteur; behalve de adresgegevens beschikt u wellicht ook over bijvoorbeeld bankrekeningnummers of bij particulieren bijvoorbeeld over informatie over de werkgever of de geboortedatum.Kosten

Elke deurwaarder hanteert de Btag tarieven.

De kosten zijn afhankelijk van datgene wat de deurwaarder moet doen om de vordering (proberen) te innen. Het is niet vooraf te zeggen hoeveel deurwaardershandelingen nodig zijn om tot inning over te gaan. Houdt u over het algemeen rekening met een aantal honderd euro voor een dagvaarding, een betekening en minimaal een derdenbeslag met overbetekening. De deurwaarder probeert de kosten door te belasten aan uw debiteur.

De kosten die een gerechtsdeurwaarder voor zijn ambtshandelingen in rekening mag brengen aan de debiteur worden genoemd in het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (Btag). Dat betreft bijvoorbeeld de kosten van het uitbrengen van de dagvaarding, de betekening van het vonnis of van het beslag.

Daarnaast zijn er werkzaamheden die de gerechtsdeurwaarder verricht in de fase voorafgaand aan de ambtelijke fase, wanneer hij ook als incassobureau actief is. De gerechtsdeurwaarder mag kosten in rekening brengen voor deze incassowerkzaamheden, zoals het verzenden van aanmaningen, de zogenaamde incassokosten. Voor de schuldeiser kunnen andere tarieven gelden.

Ja, wanneer u veel vorderingen tegelijk aan kunt leveren werken wij onder bepaalde voorwaarden voor wat betreft de incassokosten op no cure no pay-basis.

Uiteraard trachten wij de kosten altijd zoveel mogelijk op de debiteur te verhalen, maar dit lukt niet altijd. U, als opdrachtgever, loopt hiervoor een kostenrisico.Beslag leggen

Er mag op alle vermogensbestanddelen beslag worden gelegd. Dit houdt in op onroerend goed, inboedel of bedrijfsinventaris (roerende zaken), salaris, uitkering en bankrekeningen. Maar bijvoorbeeld ook op levensverzekeringen of, voor verhuurders, op de huurtoeslag of, voor zorgverzekeraars, op de zorgtoeslag.Wat is …?

Een incasso zaak is een vordering (verzameling facturen) die ondanks uw herinneringen en aanmaningen niet wordt betaald en uit handen wordt gegeven aan een incassobureau of gerechtsdeurwaarder.

Een incassobureau probeert met aanmaningen, telefonische incasso en andere communicatiemiddelen vorderingen te innen. Zie de pagina incassobureau voor een animatie over het incassoproces. Er zijn geen verplichte voorwaarden waaraan een incassobureau moet voldoen. Dit houdt in principe in dat iedereen een incassobureau zou kunnen beginnen.

Een gerechtsdeurwaarder wordt in benoemd door de koning en mag zowel ambtelijke als niet-ambtelijke handelingen verrichten. Zijn incassoproces vangt vaak aan met een dagvaarding, al zal hij ervoor ook als een incassobureau kunnen proberen de vorderingen te innen. In Nederland is een gerechtsdeurwaarder zowel ondernemer als openbaar ambtenaar. Als openbaar ambtenaar worden niet alleen veel plichten aan een deurwaarder gesteld, maar heeft de deurwaarder ook unieke rechten. Zo is de deurwaarder als enige bevoegd om te dagvaarden en beslag te leggen.

Het uitbrengen van een stuk door een deurwaarder. Bijvoorbeeld wanneer de rechter een uitspraak heeft gedaan zal de gerechtsdeurwaarder het vonnis, de beschikking of het arrest betekenen. Door de betekening wordt degene tegen wie de executoriale titel gericht is geacht bekend te zijn met de inhoud daarvan en gaat bij betekening in persoon, dan wel bij enige daad van bekendheid de verzet termijn lopen, dan wel het termijn om in hoger beroep te komen. Wanneer het vonnis uitvoerbaar bij voorraad is, kan de gerechtsdeurwaarder tevens bevel tot betaling doen. Dit bevel tot betaling is een aparte (ambts-) handeling, die ook los van de betekening gedaan kan worden. In de praktijk is het echter gebruikelijk om dit in 1 exploot te doen, maar er zijn situaties denkbaar waarbij hiervan wordt afgeweken. Voor ambtelijke stukken is het een verplichting dat deze door de deurwaarder worden betekend.

Andere stukken kunnen, indien gewenst, ook door een gerechtsdeurwaarder betekend worden. Zo kun je bijvoorbeeld ook een brief laten betekenen in plaats van deze aangetekend te verzenden.

Dagvaarden is iemand oproepen teneinde een zaak aan een rechter voor te leggen om een uitspraak van die rechter te krijgen. Een gerechtelijke procedure start, in de regel, niet eerder dan nadat een dagvaarding is uitgebracht. Het dagvaarden van een gedaagde wordt door een gerechtsdeurwaarder gedaan. De gerechtsdeurwaarder zal de dagvaarding uitbrengen door middel van een exploot. Hiermee wordt de gedaagde geacht kennis te hebben genomen van de procedure die tegen hem gestart is.

De gerechtsdeurwaarder kan bij het betekenen van de dagvaarding de gedaagde informeren over de gang van zaken bij de rechter en de wijze waarop de gedaagde verweer kan voeren als de gedaagde het met de vordering niet eens is. Bijkomend voordeel van de dagvaarding door een gerechtsdeurwaarder is het feit dat de gerechtsdeurwaarder altijd persoonlijk het adres van een gedaagde bezoekt en daar dus kennis kan nemen van de feitelijke situatie. Zo kan bijvoorbeeld worden voorkomen dat de dagvaarding op het adres van de gedaagde wordt gelaten als ter plaatse blijkt dat de woning bijvoorbeeld leeg en te koop staat. Dit geeft derhalve meer rechtszekerheid dan een oproeping die via postdiensten wordt toegezonden.

Een conservatoir beslag is een beslaglegging die gedaan wordt nog voor dat er een vonnis is uitgesproken. De bedoeling van het beslag is om voordat een dure procedure wordt gevoerd zekerheid te verkrijgen dat er ook iets te halen valt bij de wederpartij. Een schuldeiser kan via een advocaat bij de voorzieningenrechter van de bevoegde rechtbank hiertoe een verzoekschrift indienen. In dit verzoekschrift dient de vordering te worden omschreven waarvoor het beslag wordt gelegd en het goed waarop het beslag zal worden gelegd. Het verzoek wordt bijna altijd gehonoreerd zonder dat de schuldenaar wordt gehoord. Als een conservatoir loonbeslag wordt gelegd zal de schuldenaar wel worden gehoord. Bij de beoordeling van de rechter of een conservatoir beslag is toegestaan wordt dan gekeken naar het inkomen en vermogen van de schuldenaar en de beslagvrije voet. Het leggen van een conservatoir beslag dient wel te worden gevolgd door een procedure waarin over de vordering wordt geoordeeld.

Hoewel het eenvoudig is om een conservatoir beslag te leggen is het niet zonder risico. Als de vordering waarvoor het beslag is gelegd uiteindelijk wordt afgewezen is de beslaglegger aansprakelijk voor de schade die de wederpartij heeft geleden. Na het opleggen van een conservatoir beslag dient binnen acht dagen een procedure tegen de schuldenaar te worden opgestart. De schuldenaar zal dan moeten voorkomen bij de (kanton)rechter, welke uiteindelijk vonnis wijst. Conservatoir beslag wordt mede gebruikt als pressiemiddel in civiele conflicten. Men kan via het beslaan van bankrekeningen een onderneming zeer effectief lamleggen. De beslagen partij zal dan geen keus hebben dan het beslag via een kort geding aan te vechten. Op dit kort geding zal er vervolgens door de eiser op een schikking worden aangestuurd. Deze praktijk wordt door rechters oogluikend toegestaan.

Een dagvaarding is een oproeping om voor een gerecht te verschijnen. Een dagvaarding wordt door een gerechtsdeurwaarder betekend.

Als de rechter in een vonnis heeft bepaald dat een bepaald bedrag moet worden betaald en de debiteur voldoet niet dat vonnis, dan kan beslag worden gelegd op diens roerende zaken. Die zaken kunnen, als er daarna ook niet wordt betaald, zelfs executoriaal worden verkocht. Dat betekent dat de gerechtsdeurwaarder de in beslag genomen zaken tegen opbod aan de hoogstbiedende verkoopt.

Exploot is een verzamelnaam voor officiële stukken die uitsluitend door een gerechtsdeurwaarder worden uitgebracht, bijvoorbeeld een dagvaarding. Het langsbrengen of het betekenen heet dan ‘exploot doen’. Soms wordt ook nog het woord exploit gebruikt.

In de minnelijke fase wordt uw schuldenaar aangesproken om zijn vordering te voldoen. Dit heet het ‘incassobureautraject’, waarbij met brieven, bellen, e-mail, sms’en etc. wordt geprobeerd de vordering te innen. Blijkt het echter onmogelijk om de vordering op deze manier te incasseren dan kunt u besluiten een gerechtelijke procedure te starten, om uw gelijk via de rechter af te dwingen. Krijgt u uw gelijk in deze gerechtelijke fase, dan kunt u daarna met de uitspraak van de rechter dwangmaatregelen laten inzetten, zoals beslag op loon of goederen (executoriale fase). Aan een gerechtelijke procedure en de dwangmaatregelen zijn (hoge) kosten verbonden.

De opleiding tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder duurt vier jaar. Het laatste jaar is een stagejaar en in dat jaar wordt de kandidaat-gerechtsdeurwaarder toegevoegd aan een gerechtsdeurwaarder, zodat de kandidaat deurwaarderswerkzaamheden of ambtshandelingen kan verrichten. Is hij niet toegevoegd aan een gerechtsdeurwaarder, dan is hij kandidaat-gerechtsdeurwaarder en kan hij geen ambtshandelingen verrichten. Om gerechtsdeurwaarder te worden moet de toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarder eerst twee jaar werkzaam zijn geweest en hij moet een ondernemingsplan indienen, welke moet worden goedgekeurd door het ministerie van Justitie. Dan volgt een benoeming tot gerechtsdeurwaarder door de Kroon.

De uitspraak van de rechter over het gegeven dat de huurovereenkomst is ontbonden en dat de huurder het gehuurde dient te ontruimen, zal de gerechtsdeurwaarder bij de betekening (oftewel exploot) aan u bekend maken. Hij zal hierbij ook bevel doen om te vertrekken. Als men dat niet binnen de gestelde termijn doet, zal er door de gerechtsdeurwaarder ontruimd worden, waarbij alle roerende zaken op de openbare weg worden geplaatst. Het gehuurde wordt daarna geheel ontruimd aan de eigenaar overgedragen. Indien geen medewerking wordt verleend door de veroordeelde partij zal een (hulp)officier van justitie erop toezien dat aan alle formaliteiten is voldaan.